Περιγραφη Εργου

Στηθοσκόπιο γιατρού και κινητό τηλέφωνο

Το Έργο αντιμετωπίζει την κοινωνική πρόκληση που προκύπτει λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Αρκετά ζητήματα που συνδέονται με την γήρανση έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του ατόμου να διατηρεί ανεξαρτησία και υψηλή ποιότητα ζωής τόσο στο σπίτι όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων καθημερινών πτυχών είναι η χρήση φαρμάκων, η σωματική δραστηριότητα, η αποφυγή κινδύνων, η διαχείριση της δραστηριότητας, ο ελεύθερος χρόνος, η κοινωνική συμμετοχή και η γενική ευεξία. Σε γενικές γραμμές, η ευεξία χαρακτηρίζεται από διάφορες πτυχές, όπως η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος, ο αντίκτυπος μιας ασθένειας / αναπηρίας / διαταραχής στις ικανότητες του ατόμου κ.τ.λ. Η προσπάθεια διατήρησης της Ποιότητας Ζωής σχετίζεται στενά με την δυνατότητα αυτό-διαχείρισης από τους ηλικιωμένους χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες, ο διαβήτης, η ήπια γνωστική εξασθένηση, που συχνά συνυπάρχουν με τη γήρανση.

Κύριος στόχος

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη, λύση για την παρακολούθηση ζωτικών μετρήσεων ηλικιωμένων και μία πλατφόρμα εξατομικευμένης καθοδήγησης για τους επαγγελματίες υγείας ώστε να καθορίζουν το μοντέλο παρακολούθησης και τις προειδοποιητικές λειτουργίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το αποτέλεσμα είναι η παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, καθοδήγησης και παρακολούθησης των ηλικιωμένων και η άμεση βιομηχανική αξιοποίηση της παραχθείσας από το Έργο τεχνολογίας.


FORTH Ινστιτούτο Πληροφορικής λογότυπο

OpenIT λογότυπο