Στοχοι

Στόχος 1: Σχεδίαση-Υλοποίηση και Αξιολόγηση του συστήματος παρακολούθησης ζωτικών μετρήσεων ακολουθώντας τις αρχές τις ανθρωποκεντρικής σχεδίασης  

Το σύστημα θα σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και αξιολογηθεί ακολουθώντας τις αρχές τις ανθρωποκεντρικής σχεδίασης. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή τελικών χρηστών (Ηλικιωμένων, Ιατρικού προσωπικού, Επαγγελματιών του κλάδου βοήθειας στο σπίτι) η συλλογή των απαιτήσεων και θα γίνει ο καθορισμός της αναμενόμενης λειτουργίας του συστήματος με την μορφή σεναρίων χρήσης. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η σχεδίαση μέσω μίας συλλογής από μακέτες (UI Mock-ups) οι οποίες θα αξιολογηθούν επαναληπτικά με χρήστες Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί στη συμμόρφωση των σχεδιαζόμενων τεχνολογιών με τις απαιτήσεις των χρηστών και τα σενάρια χρήσης. Εκτός από την σχεδίαση οι τελικοί χρήστες θα συμμετέχουν και στην φάση αξιολόγησης του συστήματος. Στόχος είναι να αξιολογηθεί η ευχρηστία του συστήματος αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το κατά πόσον οι χρήστες του συστήματος είναι σε θέση να διατηρήσουν για όσο το δυνατόν περισσότερο την ποιότητα ζωής και το κατά πόσον το σύστημα τους καθιστά ικανούς  να αυτό-διαχειριστούν την καθημερινότητα τους.

Στόχος 2: Δημιουργία νέων τρόπων φυσικής αλληλεπίδρασης με του Ηλικιωμένους με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

Το Έργο θα δώσει έμφαση στην αλληλεπίδραση μέσω φωνής και θα αξιοποιήσει τους εικονικούς χαρακτήρες ως μέσο παροχής εξόδου προς τους ηλικιωμένους. Για αυτό το σκοπό θα αναπτύξει τεχνολογίες για την αξιόπιστη λήψη του ηχητικού σήματος,  την αναγνώριση φωνής αλλά και την ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων στο ηχητικό σήμα. Επιπλέον μέσω ενός εικονικού χαρακτήρα οι χρήστες θα αισθάνονται ότι αλληλεπιδρούν όχι με ένα υπολογιστικό σύστημα αλλά με έναν συνεργάτη, βοηθό ακόμα και φίλο

Στόχος 3: Ενσωμάτωση τεχνολογίας για την βέλτιστη κατανόηση των χρηστών και την συνεχή καταγραφή σημαντικών βιολογικών μετρήσεων

Το Έργο θα ενσωματώσει εναλλακτικούς τρόπους μέτρησης βιολογικών μετρήσεων μέσω είτε αισθητήρων, είτε φορητών συσκευών τύπου smart watch αλλά και μέσω τεχνολογιών ήχου για την ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων στο ηχητικό σήμα. Το σύνολο της τεχνολογίας θα διασυνδέεται με μία ενοποιημένη υποδομή και με μία εργαλειοθήκη για το ιατρικό προσωπικό. Με την χρήση της εργαλειοθήκης θα γίνεται η αρχικοποίηση του συστήματος από το ιατρικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται βέλτιστα στις ανάγκες παρακολούθησης της υγείας του κάθε χρήστη.