Δηλωση προσβασιμοτητας

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ακολουθώντας την Οδηγία (Ευρωπαϊκή Ένωση) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα, ο παρών ιστότοπος έχει ελεγχθεί και βρεθεί σύμφωνος με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού 2.1, σε επίπεδο ΑΑ (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AΑ) της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium – W3C).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 10/01/2021. Ο έλεγχος προσβασιμότητας πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των σελίδων του ιστότοπου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι η πραγματική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον φορέα του έργου Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής.

Ενέργειες ελέγχου

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστότοπου πραγματοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες προσβασιμότητας χειρωνακτικά και με χρήση εργαλείων αξιολόγησης προσβασιμότητας. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος περιέλαβε τις εξής ενέργειες:

  • Χειρωνακτικός έλεγχος σε επίπεδο κώδικα και σάρωση με το εργαλείο Wave Web Accessibility (powered by WebAIM) και Accessibility Insights for Web
  • Ακουστικός έλεγχος με τα ακόλουθα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης: JAWS, NVDA, VoiceOver (για φορητές συσκευές) και τους φυλλομετρητές: Chrome και Edge.
  • Έλεγχος προσβασιμότητας ως προς τα παρακάτω:
    • δυνατότητα προσπέλασης του συνολικού περιεχομένου του ιστότοπου αποκλειστικά με χρήση πληκτρολογίου και ειδικών διακοπτών (switch buttons).
    • υποστήριξη μεγέθυνσης γραμματοσειράς και μεγέθυνσης συνολικού περιεχομένου έως 200% χωρίς αλλοίωση της παρουσίασης και της δομής των σελίδων.
    • εφαρμογή προσαρμοστικής σχεδίασης για χρήση ιστοτόπου σε διάφορες αναλύσεις οθονών   

 Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 10/01/2021.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ.10 ν.4591/2019 κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλ. παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν. 4591/2019). Τα ανωτέρα μπορούν να αποσταλούν στον αρμόδιο φορέα για θέματα προσβασιμότητας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-accessibility@ics.forth.gr.  

Διαδικασία εκτέλεσης Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του αρθ.10 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών» ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (www.synigoros.gr) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr.